NB CLASSROOM

ศูนย์การเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบของการวิเคราะห์
ฝึกฝน จดจำ ทำด้วยตัวเอง

Maths Class

คณิตศาสตร์ หลักสูตร สสวท
สำหรับน้องๆ อายุ 5 – 15 ปี

Science Class

วิทยาศาสตร์ การทดลอง
สำหรับน้องๆ อายุ 7 – 11 ปี

Coding Robot with LEGO WEDO

เขียนโปรเเกรมควบคุมหุ่นยนต์
สำหรับน้องๆ อายุ 7 – 11 ปี

NB CLASSROOM

NB Classroom รูปแบบการเรียนที่เน้นความเข้าใจ เลขออกแบบการเรียนเฉพาะบุคคล เพราะเราเชื่อว่านักเรียนแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน บทเรียนเฉพาะบุคคล จึงเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่จะแก้ไข การไม่รู้ ไม่เข้าใจได้ 

การเรียนที่นี่ เป็นการเรียน onsite 100% เพราะปฐมวัย ต้องการเรียนรู้ ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 6

NB CLASSROOM

ศูนย์การเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบของการวิเคราะห์
ฝึกฝน จดจำ ทำด้วยตัวเอง

Maths Class

คณิตศาสตร์ หลักสูตร สสวท
สำหรับน้องๆ อายุ 5 – 15 ปี

Science Class

วิทยาศาสตร์ การทดลอง
สำหรับน้องๆ อายุ 7 – 11 ปี

Coding Robot with LEGO WEDO

เขียนโปรเเกรมควบคุมหุ่นยนต์
สำหรับน้องๆ อายุ 7 – 11 ปี

NB CLASSROOM

NB Classroom รูปแบบการเรียนที่เน้นความเข้าใจ เลขออกแบบการเรียนเฉพาะบุคคล เพราะเราเชื่อว่านักเรียนแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน บทเรียนเฉพาะบุคคล จึงเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่จะแก้ไข การไม่รู้ ไม่เข้าใจได้ 

การเรียนที่นี่ เป็นการเรียน onsite 100% เพราะปฐมวัย ต้องการเรียนรู้ ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 6

คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์

หลักสูตรชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 – 6

 • เรียนหลักสูตร สสวท. หรือ หลักสูตรเดียวกับโรงเรียน เน้นความเข้าใจ ทำโจทย์ แบบฝึกหัด ที่หลากหลาย ช่วงท้ายชั่วโมงมี Game Logic เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ ทำให้เพิ่มความสนุก เพิ่มทักษะในการคิดโจทย์ปัญหาได้
 • เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที

คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์

หลักสูตรชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – 3

 • เรียนหลักสูตร สสวท. เน้นความเข้าใจ ทำโจทย์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ TEDET ข้อสอบ ONET
 • เรียนหลักสูตรเจาะลึก เฉพาะเรื่อง เพื่อความพร้อมในการปูพื้นฐาน มัธยมปลาย
 • เรียน สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง ครั้งละ 90 นาที

วิทยาศาสตร์ การทดลอง

หลักสูตร สำหรับน้องๆ อายุ 7 - 11 ปี

 1. เน้นทำการทดลอง หลักสูตรจาก ญี่ปุ่น STEM การทดลองใกล้รอบตัว สอนให้คิดวิเคราะห์ ทำไม เพราะอะไร จึงเป็นเช่นนี้ เป็น คลาสที่สนุกมาก
 2. เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เรียน 4 ครั้งต่อเดือน ธีมการเรียนจะเปลี่ยนไปทุกเดือน มีทั้งหมด 36 ธีม
 3. อุปกรณ์ 1:1 ได้ทำการทดลอง พร้อมเรียนรู้ ทุกครั้งที่เรียน

Coding Robot

Coding with LEGO WEDO

 • เรียน ต่อ ประกอบตามแบบบังคับ ควบคุมหุ่นยนต์ด้วยชุดอุปกรณ์ LEGO WEDO
 • มีแบบให้ต่อ แต่ละครั้งไม่ซ้ำกัน และสถานะการณ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาได้

Coding Robot

Coding with MatataLab

 • ฝึกการวางโค้ด เพื่อให้ หุ่นยนต์เคลื่อนไหว ในลักษณะของ Block based coding
 • เรียนรู้ลำดับระบบความคิด สั่งการหุ่นยนต์ เป็นระบบ
 • หลักการเรียนรู้ ตามหลักสูตร วิทยาการคำนวน สสวท.